Oferta Pracy z firmy TEIRA

 

 

 

 

 

OPERTATOR PRACY KRAWĘDZIOWEJ

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w pracy na produkcji ( obsługa maszyn CNC)

 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

 • systematyczność i rzetelność

 • znajomość obsługi podstawowych narzędzi pomiarowych (suwmiarka, kątomierz)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • prace manualne przy linii produkcyjnej

 • wykonywanie powierzonych zadań

 • dbałość o jakość wyprodukowanych elementów

 • kontrola jakości produkcji na stanowisku pracy

OFERUEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia

 • ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie

 • zatrudnienie od zaraz

 

 

OPERATOR WYKRAWARKI

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w pracy na produkcji ( obsługa maszyn CNC)

 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

 • systematyczność i rzetelność

 • znajomość obsługi podstawowych narzędzi pomiarowych (suwmiarka, kątomierz)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • wykonywanie powierzonych zadań

 • czynności produkcyjne związane z obsługą maszyn CNC

 • dbanie o poprawny przebieg procesów obróbki

 • kontrola jakości produkcji na stanowisku pracy

OFERUEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia

 • ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie

 • zatrudnienie od zaraz

 

ZGRZEWACZ:

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 • gotowość do pracy fizycznej

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • wykonywanie prac zgrzewalnych zgodnych ze standardami firmy

 • załadunek i rozładunek elementów zgrzewalnych

 • obsługa zgrzewarek

 • kontrola jakości produkcji na stanowisku pracy

OFERUEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia

 • ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie

 • zatrudnienie od zaraz

 

PRACOWNIK FIZYCZNY NA PRODUKCJĘ

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w pracy na produkcji

 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

 • systematyczność i rzetelność

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • prace manualne przy linii produkcyjnej

 • wykonywanie powierzonych zadań

 • kontrola jakości produktów na stanowisku pracy

OFERUEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia

 • ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie

 • zatrudnienie od zaraz

 

TEIRA Fąferko-Paprocki-Żak spółka jawna

ul. Batorego 7, 34-120 Andrychów,

tel. + 48 870 51 10 wew:21

biuro@teira.pl

www.teira.pl

 

Uwaga: Kandydaci do pracy powinni zpaoznać się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów do pracy TEIRA Fąferko-Paprocki-Żak Spółka Jawna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako „RODO”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TEIRA Fąferko-Paprocki-Żak Spółka Jawna, adres: ul. Stefana Batorego 7, 34-120 Andrychów
 (dalej jako „Administrator danych”), dane kontaktowe: te. 33 870 51 10 adres e-mail: biuro@teira.pl

Administrator danych będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe w celach związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.

CV i podanie o pracę powinno zawierać wyłącznie dane osobowe wskazane w art. 22 (1) § 1 Kodeksu Pracy, tj.

-imię (imiona) i nazwisko;
-imiona rodziców;
-datę urodzenia;
-miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
-wykształcenie;
-przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

CV i podanie o pracę nie może zawierać danych innych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy.

Administrator danych będzie przetwarzał Pani/ Pana dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c)
RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. 
Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. 
Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Pracownicy i współpracownicy Administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z wykonywaniem obowiązków;
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora danych (w szczególności podmioty wyspecjalizowane
w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Administrator danych nie będzie przekazywał Pani / Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
 (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

W przypadku odmowy Pani / Pana zatrudnienia, Administrator danych zniszczy przesłane CV w terminie 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacji.

W odniesieniu do Kandydatów, którzy zostali zatrudnieni, Administrator danych będzie przechowywał dane osobowe zawarte w CV
przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej.

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą
 również wykorzystywane do profilowania. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

……………………………………………………………. …………………………………………………………
Miejscowość, data Imię i nazwisko, podpis